skattenorge.no

skattenorge

Skattenorge.no

Skatt i Norge

Skatt er på en måte et gebyr ("pålagt") av en regjering på et produkt, inntekt, eller f.eks. aktivitet. Hvis avgiften er pålagt direkte personlige eller bedriftsrelaterte inntekter, så er det en direkte skatt. Hvis avgiften er pålagt på prisen av en vare eller tjeneste, kalles dette en indirekte skatt. 
Formålet med beskatning er å finansiere offentlige utgifter. En av de viktigste bruksområdene for skatter er å finansiere offentlige goder og tjenester som for eksempel gatebelysning, gaterengjøring, bygging av infrastruktur som vei, helserelaterte tjenester m.m.

Skatt i Norge vedtas av Stortinget for ett år av gangen. Skatt defineres som ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Skattenivået i Norge har variert mellom 40 og 45 % av BNP siden 1970-tallet. Det alt vesentligste av skatteinntektene tilfaller staten, men om lag 12 % tilfaller kommunene og om lag 2 % tilfaller fylkeskommunene. Staten får de største skatteinntektene fra merverdiavgift, inntektsskatt i petroleumssektoren, arbeidsgiveravgift og skatt på alminnelige inntekt for personer.

Rettsgrunnlag
Folkets rett til selv å bestemme sine skatter er et fundamentalt prinsipp i et demokrati. I Norge er dette prinsippet nedfelt i Grunnloven § 75 bokstav a:

Det tilkommer Storthinget (...) at paalægge Skatter, Afgifter, Told og andre offentlige Byrder, som dog ikke gjælde udover 31te December i det næst paafølgende Aar, medmindre de af et nyt Storthing udtrykkelig fornyes.  
 
Skatter, avgifter og toll vedtas av Stortinget for ett år av gangen gjennom de årlige skatte-, avgifts- og tollvedtakene (plenarvedtak). Stortinget må dermed hvert år ta stilling til i hvilken grad det er ønskelig å foreta endringer i skatte- og avgiftsopplegget. Det hviler i utgangspunktet ingen andre begrensninger på Stortingets beskatningsmyndighet etter Grunnloven § 75 bokstav a enn de som følger av Grunnloven selv. Forbudet mot tilbakevirkende lover i Grunnlovens § 97 er et eksempel på en slik begrensning.

De nærmere skattereglene er gitt i en rekke lover med tilhørende forskrifter. Sentrale lover er bl.a. skatteloven, folketrygdloven, arveavgiftsloven, eigedomsskattelova, merverdiavgiftsloven, særavgiftsloven og tolloven.

Stortinget fastsetter hvert år maksimumssatser for skatt til kommunene av formue og inntekt og skatt til fylkeskommunene av inntekt. Kommunestyrer og fylkesting skal i forbindelse med budsjettet vedta satser for inntektsskatt til kommune og fylkeskommune. 

*Skattenorge.no er ikke en tjeneste fra Skatteetaten.
Vårt mål med Skattenorge.no er å gi deg som privatperson eller næringsdrivende en kort vei til nyttig informasjon om skatterelaterte tema. 

De områdene vi presenterer på Skattenorge.no består av en svært stor informasjonsmengde, og vi har gjort vårt ytterste for å samle den viktigste informasjonen m/lenker for deg og din virksomhet.

Aksjer

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap.

Alle aksjene i et selskap skal ha samme pålydende verdi. Aksjenes pålydende verdi multiplisert med antall aksjer i selskapet utgjør selskapets aksjekapital.

Ofte vil kursen på en aksje avvike fra det som er pålydende. Kursen vil komme an på de underliggende verdier i selskapet, samt hvordan markedet anser selskapets fremtidige muligheter for inntjening.


Viktig å tenke på før du investerer i aksjemarkedet

Skal du kjøpe aksjer, er det mange faktorer å vurdere. Du bør først ha gjort deg noen tanker om:
 •     Dine egne personlige finansielle mål og midler
 •     Hvordan tilstanden er i økonomien og aksjemarkedet
 •     Du har identifisert sektorer med utsikter til vekst
Tenk også igjennom hva du har av midler til å investere i aksjemarkedet. Dette må i verste tenkte scenario være midler du faktisk har råd til å tape. 

Aksjemarkedet svinger og historien viser at lønnsomhet kommer ved å være langsiktig. Da må man gjerne sitte i nedgangstider og ha is i magen.
Det er mange fordeler med å investere i enkeltaksjer i motsetning til å investere gjennom et aksjefond, men hvis du ikke har tid og vilje til å lære, så er nok ikke enkeltaksjer det beste alternativet for deg. Du kan da vurdere aksjefond, som vil forvaltes av profesjonelle.

Hvor mye bør man investere?

Man trenger ikke mye for å investere i aksjer, men begrenset investeringskapital gjør det noe vanskeligere å få de effektene man gjerne ønsker, selv om også risikoen er tilstede for å oppleve en negativ effekt.

Du bør ha en langsiktig investeringshorisont på oppimot 5 år. Dette betyr at du ikke må sette deg selv i den situasjonen hvor du plutselig MÅ selge og ta ut pengene for å benytte til noe annet.

Skatteetatens informasjon om aksjer og verdipapirer


Bolig / Eiendom

Det finnes en rekke lover og regler rundt bolig og eiendom. Planlegging gjør både investeringer og regnskap enklere, og samtidig får du muligheten til å redusere kostnader.

Vi vil på disse sidene gi nyttig informasjon rundt bolig og eiendom.

Her finner du informasjon om skattereglene som gjelder ved salg av boligeiendom, fritidseiendom og av tomt.

Reglene ved salg av bolig eller tomt i næringsvirksomhet omtales ikke her. 


› Lov om dokumentavgift
› Forskrift om dokumentavgift
› Statens kartverk om dokumentavgiften
› Avgiftsrundskriv dokumentavgift
› Skatteavtaler
› Boligkalkulator for ligningsverdi
› Informasjon om BFU
› Lignings-ABC
› Lov om tinglysning
› Statens kartverk om tinglysning


Forsikring

Forsikring lar enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner beskytte seg mot betydelige potensielle tap og økonomisk motgang for en rimelig overkommelig pris.

Forsikring er hensiktsmessig når du ønsker å beskytte deg eller din virksomhet mot et betydelig økonomisk tap. Vi kan ta livsforsikring som et eksempel. Hvis du er den primære familieforsørger i hjemmet ditt, så vil tap av inntekt være noe familien din vil oppleve som et betydelig tap og motgang (ved f.eks. tidlig død). Dette er noe du kan og bør beskytte dem mot. Dette fordi det vil være svært vanskelig for familien å erstatte din inntekt, og de månedlige premiene sikrer da at hvis du dør, vil inntekten bli erstattet av forsikringssummen.

Det samme prinsippet gjelder for mange andre former for forsikring. Hvis det potensielle tapet vil ha en negativ effekt økonomisk, lønner det seg for privatpersoner og virksomheter å tegne en forsikring.
Alle som ønsker å beskytte seg selv eller andre mot økonomisk motgang bør vurdere forsikring. Dette kan omfatte f.eks. forsikringer som:

 •     Beskytte deg mot uforutsette helseutgifter
 •     Beskytte ditt hjem mot tyveri , brann , oversvømmelse og andre farer
 •     Beskytte deg mot søksmål
 •     Beskytte deg selv i tilfelle av uførhet
 •     Beskytte din bil mot tyveri eller tap på grunn av ulykker
 •     Beskytte familien etter ens død fra tap av inntekt
 •     Sikre nedbetaling av gjeld etter døden
 •     Beskytte din bedrift dersom en nøkkelansatt går bort
 •     Beskytte din bedrift ved driftsavbrudd og inntektstap
AKTIV FORSIKRINGwww.aktiv24.no
INDUSTRIFORSIKRINGwww.fnh.no
AXA INSURANCE PLCwww.tennant.no
ENTER FORSIKRINGwww.enter-forsikring.no
GJENSIDIGE FORSIKRINGwww.gjensidigenor.no
IF SKADEFORSIKRINGwww.if.no
JERNBANEPERSONALET FORSIKRINGwww.jfg.no
KLP SKADEFORSIKRINGwww.klp.no
SJØTRYGDGRUPPENwww.sjotrygd.no
SPAREBANK1 SKADEFORSIKRINGwww.sparebank1.no
TERRA SKADEFORSIKRINGwww.terra.as
TRYGG HANSA FORSIKRINGwww.trygghansa.no
TRYGVESTA FORSIKRINGwww.vesta.no
VITAL SKADEFORSIKRINGwww.vitalskade.no
FISKERNES GJENSIDIGE TRYGDELAGwww.fiskarlaget.no
NORWAY ENERGY & MARINE INSURANCE ASAwww.nemiasa.no
TENNANT FORSIKRINGwww.tennant.no
BOLIGSAMVIRKET FORSIKRINGwww.nbbl.no
TELENOR FORSIKRINGwww.telenor.com
BLUEWATER INS. ASAwww.bluewater.no
STOREBRANDwww.storebrand.no
Frende Forsikringwww.frende.no
DnB NORwww.dnbnor.no

Næringsdrivende

Hvordan starte en bedrift?

Gode forberedelser, planlegging og kunnskap er forutsetninger for å etablere en levedyktig virksomhet. De viktigste veivalgene gjør du i startfasen. Se også altinn.no.


Hvordan drive en bedrift?Hold deg oppdatert med nyhetsbrev om skatt og næringsvirksomhetRapportere til SkatteetatenPensjon

Pensjoner kan finansieres på en rekke måter. Ansatte kan opparbeide seg pensjon via en arbeidsgiver, eller man kan spare privat på en type konto som vil fungere som en pensjon (privat spareordning). 

Pensjoner kan bli finansiert av arbeidsgivere, fagforeninger, eller av regjeringen.

Pensjon er altså det du skal leve av når du er pensjonist. Pensjonen består av folketrygd, det du er sikret gjennom bedriftens pensjonsordning og det du selv har spart opp, samt eventuelle fripoliser.

I tillegg kommer Avtalefestet pensjon (AFP) til utbetaling som en livsvarig ytelse for ansatte som ble pensjonister etter 1. januar 2011 og som er omfattet av Fellesordningen for AFP. Det er også mulig etter bestemte kriterier å ta ut delvis pensjon fra fylte 62 år samtidig som du er yrkesaktiv lønnsmottaker.

Individuell pensjonssparing
I tillegg til folketrygden har de fleste arbeidstakere i Norge nå tjenestepensjon via jobben. Imidlertid vil det fremdeles være personer som av forskjellige grunner faller utenfor en obligatorisk tjenestepensjon og som derfor vil kunne ha behov for tilleggssparing. Mange vil også ha behov ut over det tjenestepensjonsordningen på jobben gir, siden minstekravet i en obligatorisk tjenestepensjon ikke er veldig stort.

Hvem har behov for privat pensjonssparing?
 • hva folketrygden gir
 • hva tjenestepensjonsordningen gir
 • hvilken levestandard som ønskes i pensjonstilværelsen
 • gjeld
 • andre sparemidler
På nettsidene til  Norsk Pensjon eller NAV kan du beregne din pensjon.

Skatteregler for pensjonister

Selvangivelse

En selvangivelse er informasjon om hva hver enkelt innbygger har i inntekter, utgifter, formue og gjeld, i form av et skjema, enten på papir eller på skattemyndighetenes nettsted som innbyggerne enten må fylle ut, eller godkjenne forhåndsutfylt skjema. Dette skal til sammen danne grunnlaget for hvor mye den enkelte skal betale i skatter og avgifter.

Informasjon fra Skatteetaten